SATI? KO?ULLARI UBISOFT

S?n?rlama olmaks?z?n jetbahis yeni giri? içi ö?eleri, özelle?tirme bile?enlerini, haritalar?, in?a h?zland?rmalar?n?, avatarlar? ve UBISOFT’un size bir Servis içinde sunabilece?i di?er bile?enleri içeren bu türden tüm dijital materyaller, “?lave ?çerik” olarak an?lmaktad?r. Battle.net® veya Battle.net® Ma?azas? arac?l???yla bir sat?n alma i?lemi yapt?ysan?z bu tür sat?n alma i?lemleri Sat?? Ko?ullar?m?za tabidir ve bu ko?ullar? dikkatlice incelemeniz gerekir. Bu Sözle?me ile Sat?? Ko?ullar? aras?nda herhangi bir ihtilaf olmas? durumunda, Sat?? Ko?ullar? öncelikli olacakt?r. IPhone X’den, LCD televizyonlara, helikopter turundan, yurtiçi tatiline kadar her araca Oto.net’ten hediye verilecektir. Oto.net, teknolojik ürünlerde olu?abilecek herhangi bir ar?zada sorumlu de?ildir. Erçal Group Ceo’su Burhan ERÇAL nezdinde Erçal F?nd?k Otomotiv’e; Zuhur Otomotiv Ceo’su Yusuf Karabulut ‘a bizimle birlikte yol ald??? için te?ekkür ediyor, i? birli?imizin ba?ar?l? bir ?ekilde devam etmesini diliyoruz. 12 ?ubat 2018’de gerçekle?en ihalemizde 30.000’inci arac? sat?n alarak iPhone X kazanan üyemiz Erçal Otomotiv oldu. Erçal Group Ceo’su Burhan ERÇAL nezdinde Erçal F?nd?k Otomotiv’e bizimle birlikte yol ald??? için te?ekkür ediyor, i? birli?imizin ba?ar?l? bir ?ekilde devam etmesini diliyoruz. Ya??m?z? doldurmadan, oto.net platformu üzerinden 10.000’inci arac?n sat???n? tamamlad???m?z için çok mutluyuz.

Emniyet Te?kilat? personelinden ?ehit veya vazife malulü olanlar?n e? veya çocuklar?ndan s?nav ücreti al?nmaz. (2) POMEM giri? s?nav?na ba?vurular her dönem için, Ba?kanl?k taraf?ndan belirlenen yer ve ilan edilen tarihler aras?nda ?ahsen yap?l?r. Sat?n alma i?leminiz bizim de?il, üçüncü taraf bir sat?c? arac?l???yla yap?ld?ysa cayma seçenekleriniz hakk?nda bilgi almak için do?rudan söz konusu üçüncü tarafla ileti?ime geçmenizi öneririz. Avrupa Ekonomik Alan?’nda ikamet ediyorsan?z sat?n alma i?leminizi müteakip 14 takvim günü içinde herhangi bir neden belirtmeksizin bizimle olan bu Sözle?meden cayma hakk?na sahipsiniz. Oto.net ailesinin bir üyesi olduklar? ve bu sevinci birlikte ya?ad???m?z için te?ekkür ederek, 25.000’inci arac?m?z?n hat?ras? olarak 3 gece 4 günlük “K?br?s tatil” hediyesini Erçal F?nd?k Otomotiv’i temsilen sat?? müdürleri Koral DEM?RC?’ye sunduk. 9 A?ustos 2017 tarihinde düzenlenen “Müzayede” ihalesinde k?yas?ya bir mücadeleden sonra 2014 Model Renault Clio Sportourer Joy arac? sat?n alan Erçal F?nd?k Otomotiv 25.000’inci arac? alan üyemiz oldu. Bu arac? oto.net’in s?k? takipçisi çok de?erli üyemiz Kasapo?lu Otomotiv’in sahibi Sebahattin Kasap ald?. Aç?k art?rma ile sat?lan bu arac?m?z çok talep görmü?, 112 üye ilgilenmi? ve 32 üyemiz de teklif vermi?tir.

  • ?lgili daire ba?kanl??? inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adaylar?n eksikliklerini tamamlat?r.
  • Ba?ar? s?ralamas? puan?nda e?itlik olmas? halinde s?ras?yla; KPSS’den al?nan puan, mülakat puan?, fiziki yeterlilik puan?n?n yüksekli?i esas al?n?r.
  • MADDE 20 – (1) Planland?klar? POMEM’lere süresi içinde kay?t yapt?rmayan adaylar, haklar?ndan vazgeçmi? say?l?rlar.
  • Ki?isel bilgiler, gerekti?inde kullan?c?yla temas kurmak için de kullan?labilir.

A) Fiziki yeterlilik s?nav?; aday?n bedeni kabiliyeti ve fiziki yap?s? de?erlendirilmek üzere uygulamal? olarak yap?l?r. Erkek ve kad?n adaylar?n s?navlar? farkl? kriterlere göre de?erlendirilir. (2) Adaylar?n ikamet illerine göre belirlenen s?nav merkezleri ve s?nav tarihleri kesinle?ip internet üzerinden ilan edildikten sonra de?i?tirilemez. MADDE 8 – (1) POMEM’lere ba?vuru yapacak adaylarda a?a??daki ?artlar aran?r. (4) Eksik belge ile, posta yolu ile veya ba?vuru zaman? geçtikten sonra yap?lan ba?vurular kabul edilmez. Geçerli olan ?ekilde, UBISOFT, takdir hakk? tamamen kendisine ait olmak üzere, herhangi bir zamanda ve size kar?? herhangi bir sorumlulu?u do?maks?z?n Hizmet/Hizmetler için Abonelikleri ve/veya Kredileri ve/veya ?lave ?çeri?i sunmaya son verebilir.

Özel nitelikli ki?isel verilerin bulundu?u ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yap?lmakta/yapt?r?lmakta ve test sonuçlar? kay?t alt?na al?nmaktad?r. Özel nitelikli ki?isel verilerin eri?ildi?i yaz?l?mlara ait kullan?c? yetkilendirmeleri yap?lmakta, bu yaz?l?mlar?n güvenlik testleri düzenli olarak yap?lmakta/yapt?r?lmakta ve test sonuçlar? kay?t alt?na al?nmaktad?r. OTONET, kullan?c?lar ve kullan?c?lar?n “Portal”? kullan?m? hakk?ndaki bilgileri teknik bir ileti?im dosyas?n? (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik ileti?im dosyalar?, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullan?c?n?n taray?c?s?na (browser) gönderdi?i küçük metin dosyalar?d?r. Teknik ileti?im dosyas? bir internet https://sahabet-tr.site/ hakk?nda durum ve tercihleri saklayarak ?nternet’in kullan?m?n? kolayla?t?r?r. Teknik ileti?im dosyas?, “Portal”? kaç ki?inin kulland???n?, bir ki?inin “Portal”? hangi amaçla, kaç kez ziyaret etti?ini ve ne kadar kald?klar? hakk?nda istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullan?c?lar için özel tasarlanm?? kullan?c? sayfalar?ndan dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yard?mc? olur. Teknik ileti?im dosyas?, ana bellekte veya e-postan?zdan veri veya ba?kaca herhangi bir ki?isel bilgi almak için tasarlanmam??t?r.

9 Aral?k 2013 y?l?nda ilk sat???n? gerçekle?tiren oto.net bu tarihten tam 7 ay sonra tam olarak 9 Temmuz 2014’te çok önemli bir kilometre ta??na ula?t? ve 2500. 23 Aral?k 2013 tarihinden bu yana üyemiz olan Çobano?lu Otomotiv 2009 y?l?ndan bu yana ?stanbul Ata?ehir’de faaliyet gösteriyor. Çobano?lu’nun, Ata?ehir’in iki mahallesi ?çerenköy ve Küçükbakkalköy’de 2 adet galerisi bulunuyor. Y?l?m?z? geride b?rak?rken, 5000 arac?n sat???na arac?l?k yapman?n mutlulu?unu ya??yoruz. (4) POMEM’den ç?kan veya ç?kar?lan adaylar, e?itim-ö?retimin ba?lang?c?na kadar yap?lan masraflardan sorumlu tutulmazlar. (3) 8 inci maddede say?lan nitelikleri ta??mad?klar? anla??lan adaylar?n ili?ikleri, POMEM Müdürünün teklifi ve Ba?kan?n onay?yla kesilir. (5) S?nav? kazananlar?n POMEM’lere planlanmas?, Ba?kanl?kça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortam?nda yap?l?r.

Al?nacak ö?renci say?s? ba?vuru tarihinden önce Genel Müdürün onay? ile kesinle?ir. MADDE 5 – (1) POMEM’lere, lisans mezunlar? veya bunlara denkli?i Yüksekö?retim Kurulu taraf?ndan kabul edilen yurtd???ndaki yüksekö?retim kurumlar?ndan mezun olanlar ba?vurabilirler. Gizlilik, Kullan?m ve Telif Haklar? bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktad?r. Bu nedenle, her türlü tadilat i?lemi için düzenli kontroller gerçekle?tirmeyi ve bunlara tamamen uymay? kabul etmektesiniz. Hizmetlerin güncellemeler ve/veya tadilatlar sonras?nda kullan?lmas?, güncellenmi? ve tadil edilmi? ?ekliyle Sat?? Ko?ullar?n?n kabul edildi?i ?eklinde yorumlan?r. 5.6 Abonelik dönemi içinde Aboneli?inizi kullanmaman?z?n ve/veya Kredilerinizi ya da ?lave ?çeri?i kullanmaman?z?n size herhangi bir para iadesi talebinde bulunma veya böyle bir para iadesi alma ya da Aboneli?inizi ask?ya alma hakk? vermedi?ini anlamaktas?n?z. 4.5 Sipari?inize katma de?er vergisi ve/veya di?er sat?? vergileri dahil edilebilir. Sipari?inizle ili?kili sat?? vergileri dahil olmak üzere ortaya ç?kan tüm ücretleri ödemek sizin sorumlulu?unuzdad?r. UBISOFT’un size herhangi bir uygulanabilir sat?? vergisi için fatura kesmemesi, sizin ilgili vergileri ödeme sorumlulu?unuzu ortadan kald?rmaz ve UBISOFT, Hizmet üzerindeki sipari?iniz/sipari?lerinizle ba?lant?l? olarak ilgili sat?? vergilerini ödemenizi isteyebilir.

Bu SK’yi kabul etmemeniz durumunda, Hizmetleri kullanamazs?n?z ve UBISOFT’a Hesab?n?z? ve/veya ilgili Abonelikleri sonland?rma talebi göndermeniz gerekmektedir. Sebahattin Bey’in babas?ndan devrald??? dükkan 1993 y?l?ndan beri Merdivenköy’de mü?terilerine hizmet vermektedir. Kasapo?lu Otomotiv hedef olarak mü?teri memnuniyeti ve güveni ön planda tutmaktad?r; bu yüzden servis bak?ml? ve men?ei belli araçlar al?p satmaktad?r. Tam da bu noktada oto.net ile tan??m?? ve h?zla büyüyen ve yakla??k 800 üyesi olan oto.net ailesinin 28. (3) Geçici kay?t süresince suç i?leyen adaylar?n soru?turmalar? Polis Akademisi Ö?renci Disiplin Yönetmeli?i hükümlerine göre yap?l?r. (2) Geçici kay?t süresince adaylar?n POMEM ö?rencisi olup olamayacaklar?na dair sa?l?k kurulu raporlar? ve buna ba?l? olarak yap?lacak tetkik ve tedaviler hariç di?er sa?l?k giderleri, ia?e ve ibateleri POMEM Müdürlü?ünce kar??lan?r. (3) Hakk?nda “Polis Meslek E?itim Merkezi Ö?renci Aday? Olamaz” karar? verilen adaylar, ayn? ba?vuru dönemi içinde ba?ka bir s?nav komisyonuna ba?vuramazlar. MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Polis Meslek E?itim Merkezlerine al?nacak ö?rencilerde aran?lacak nitelikler, seçme ve de?erlendirme komisyonlar?n?n olu?umu, ö?rencilerin geçici ve kesin kay?t i?lemleri ile intibak e?itimlerine ili?kin usul ve esaslar? kapsar. Avrupa Birli?i içinde ikamet ediyorsan?z, sözle?menin kesinle?me tarihinden itibaren on dört takvim günü içinde (“Cayma Süresi”) herhangi bir neden belirtmeksizin bir sözle?meden çekilme hakk?n?z bulunmaktad?r. Ancak Cayma Dönemi sona ermeden hizmetlerin sunulmaya ba?lanmas? halinde bu cayma hakk?n? kaybedece?inizi anlamaktas?n?z. Benzer ?ekilde, hizmetlerimizin sunulmas? Abonelik ve/veya Kredi ve/veya ?lave ?çerik sipari?i sipari?inizin tamamlanmas?n?n hemen ard?ndan ba?lad???ndan Sipari?inizle ilgili olarak herhangi bir cayma hakk?n?z?n bulunmad???n? anlamaktas?n?z.

MADDE 21 – (1) Adaylar, intibak e?itiminin herhangi bir a?amas?nda POMEM Müdürlü?üne yaz?l? ba?vurular? ile POMEM’den ç?kma isteklerini bildirerek ayr?labilirler. (3) Fiziki yeterlilik s?nav?na ili?kin bu Yönetmelikte yer almayan di?er düzenlemeler s?navdan önce Ba?kanl?k taraf?ndan haz?rlanan talimatla belirlenir. MADDE 14 – (1) Ön sa?l?k kontrolü komisyonu taraf?ndan “Polis Meslek E?itim Merkezi Ö?renci Aday? Olur” karar? verilenler, fiziki yeterlilik s?nav?na al?n?rlar. MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli?in amac?, Polis Akademisi Ba?kanl???na ba?l? Polis Meslek E?itim Merkezlerine al?nacak ö?rencilerde aran?lacak ?artlar ile giri? s?navlar?na ili?kin usul ve esaslar? düzenlemektir. Yukar?da belirtilen bir sonland?rma prosedürüne uyuma tabi olarak, Hesab?n?z?n ve/veya Aboneli?inizin/Aboneliklerinizin sonland?r?lmas?, talebinizin UBISOFT’un mü?teri hizmetleri departman? taraf?ndan al?nmas?ndan sonra makul bir süre içinde yürürlü?e girecektir. Hizmetin Hizmet dahilinde belirli bir özellik yoluyla transfer ve/veya takasa izin verdi?i durumlar haricinde, Hizmet dahilindeki Kredileri, Aboneli?i veya ?lave ?çeri?i ba?ka kullan?c?lara transfer edemez ya da ba?ka ?ekillerde takas edemezsiniz. UBISOFT, Hizmetler d???nda gerçekle?en sözde Kredi, Abonelik veya ?lave ?çerik transferlerini yasaklamakta ve tan?mamaktad?r. 2.1 Belirli Hizmetler dahilinde, UBISOFT Size Hizmet dahilinde kullan?lacak belirli Abonelikleri sipari? etme olana?? sunabilir. Belirli Hizmetlerde, UBISOFT size Hizmet içinde kullan?labilecek Kredileri biriktirme olana?? sunabilir. Sipari?inizi verdi?iniz s?rada farkl? miktarda Krediler aras?nda seçim yapabileceksiniz. Cayma süresi, Sat?? Ko?ullar? veya üçüncü taraf sat?c?yla geçerli sat?n alma sözle?mesi kapsam?nda sat?n alma i?leminizi müteakip günden itibaren 14 takvim günü sonra sona erecektir.

K?yas?ya bir mücadele sonras?, araç sat?n alarak hediye kazanmaya hak kazanan üyelerimizi tebrik ediyor, her geçen gün büyüyen Oto.net ailesinin bir üyesi olduklar? ve bizimle birlikte bu sevinci ya?ad?klar? için te?ekkür ediyoruz. Ayr?ca ayn? gün yap?lan ihalede 29.999’uncu ve 30.001’inci arac? sat?n alan üyemiz Zuhur Otomotiv’e 1.000 TL ve 1.001 TL de?erinde Otopuan, Oto.net’ten hediye edildi. 20 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen “Müzayede” ihalesinde 26 farkl? üyeden 87 teklif alan ve k?yas?ya bir mücadeleye sahne olan, 2015 model Ford Focus III MCA Style 1.6 TDC? arac? sat?n alan Koçsar Otomotiv, oto.net’ten 15.000‘inci arac? alan üyemiz oldu. Çok de?erli üyemiz Sebahattin Bey’i 22 Temmuz günü Otomer’deki yeni dükkan?nda Kasapo?lu Otomotiv’in üye temsilcisi ve ayr?ca sat?? ekibimizin yöneticisi ?smail Parlak ve Genel Müdürümüz Yonca Ulusoy Zaimo?lu ile ziyaret ettik. Bu ziyaretimiz ile hem kendisine oto.net ailesinin bir üyesi oldu?u için te?ekkür ettik, hem de 2500. Sistemle ilgili sorunlar?n tan?mlanmas? ve “Portal”da ç?kabilecek sorunlar?n ivedilikle giderilebilmesi için, OTONET, gerekti?inde kullan?c?lar?n IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktad?r. IP adresleri, kullan?c?lar? genel bir ?ekilde tan?mlamak ve kapsaml? demografik bilgi toplamak amac?yla da kullan?labilir. (2) Sa?l?k ??leri Dairesi Ba?kanl???nca “Polis Meslek E?itim Merkezi Ö?renci Aday? Olamaz” karar? verilen adaylar?n ili?ikleri, Ba?kanl?k onay? ile kesilir ve POMEM’lere gere?i yap?lmak üzere bildirilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *