Galatasaray Spor Kulübü Resmi Al??veri? Sitesi

‡‡ Cihaz?n?z?n bir internet/veri plan?na sahip olmas?n? ve aç?k olmas?n? gerektirir. Hedefinizdeki meslek ve üniversiteye geçen sene yerle?enlerin YKS’deki ba?ar?s?n? görmek ve sizi hedefe ula?t?racak en do?ru verilere ula?mak art?k çok kolay. “Üniversitelerimiz” modülüyle seçece?iniz üniversite hakk?nda bilgi almak art?k çok kolay… Orlando’daki IFS Unleashed etkinli?ine kat?lmak için biletlerinizi hemen ay?rt?n ve erken kay?t imkan?yla 200$ tasarruf edin. IFS dünyas?ndaki yenilikler, kapsaml? mü?teri hikayelerini ve IFS endüstri uzmanlar?n?n konu?malar?na eri?ebilece?iniz bu özel etkinli?i kaç?rmay?n. Sürekli güncel kalan IFS Cloud, 1.200’den fazla günlük kullan?c?s? ve buna ek sahada binlerce kullan?c?s? olan Elvia’n?n operasyonel verimlili?ini güçlendiriyor. IFS Cloud 2023 son sürümü ile küresel operasyonlar? birbirine ba?lay?n, çal??anlar?, varl?klar?, servisleri optimize edin.

YTNK TV’nin telif haklar?na tabi çal??malar? veya Site vas?tas?yla sahip oldu?u her tür maddi ve fikri mülkiyet haklar? da dahil tüm malvarl???, ayni ve ?ahsi haklar?na yönelik tüm haklar? sakl?d?r. Bu kapsamda YTNK TV’nin benzeri ya da ayn? özelliklere sahip ba?ka bir sitede yay?n yap?ld???n?n tespit edilmesi durumunda YTNK TV hukuki yollara ba?vurma hakk?n? sakl? tutar. YKS’de Merkezi Yerle?tirme ile ö?renci alan lisans – önlisans programlar?na yerle?enlerin TYT-AYT testlerinde yapt?klar? yerle?en son ki?inin Netleri burada yer almaktad?r. E- imza elektronik ortamda olu?turulan dokümanlar?n imzalanmas?nda kullan?lan ve elektronik i?lemlerde gönderilen bilginin gönderim s?ras?nda de?i?medi?ini, gönderen ki?iye ait oldu?unu ve inkar edilemeyece?ini ifade eden say?sal verilerdir. 2023 YKS ile ö?renci alan önlisans programlar?n?n kontenjan bilgilerine buradan ula?abilirsiniz. 2023 YKS ile ö?renci alan lisans programlar?n?n kontenjan bilgilerine buradan ula?abilirsiniz. YKS’de Merkezi Yerle?tirme ile ö?renci alan önlisans programlar?n?n (meslek yüksekokulu) detaylar? burada yer almaktad?r. YKS’de Merkezi Yerle?tirme ile ö?renci alan lisans programlar?n?n (fakülte/yüksekokul) detaylar? burada yer almaktad?r.

  • Cihaz güvenli?i, bilgisayar korsanlar?n? engellemeye ve çevrimiçi etkinli?inizi gizli tutman?za yard?mc? olur.
  • Ba?vuru durumu ile ilgili sonuçlar, B?DEB Ba?vuru ve ?zleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden kullan?c? giri?i yap?larak “Ba?vuru Durumu” alan?ndan görülebilir.

ESG hedeflerinize kârl? bir ?ekilde ula??rken, i? esnekli?inizi art?rman?za nas?l yard?mc? olabilece?imizi ke?fedin. Yenilikçi çözümlerimiz hakk?nda daha fazla bilgi edinmek için haz?rlad???m?z videoyu izleyin. Teknik bir problem ile kar??la?man?z ya da sorular?n?z olmas? halinde e-posta adresine bildirebilirsiniz. 8 Video Gözetimi, Windows’ta bir taray?c? uzant?s?, iOS ve Android’de ise uygulama içi Norton Taray?c? gerektirir. YouTube.com’da (ancak di?er web sitelerine veya bloglara yerle?tirilmi? YouTube videolar?n? de?il) ve Hulu.com’da (yaln?zca Windows’ta) görüntülenen videolar? izler. YKS’de mesleklerin tercih edilme istatistiklerini inceleyerek hangi mesleklerin daha çok tercih edildi?ini de?erlendirebilirsiniz. Gerçekçi SAPIEN oyuncu modellerinden favori kulübünüzün formas?n?n dalgalanmas?na kadar devrim yap?lan Frostbite™ Oyun Motoru, her ana kap?lman?z? sa?lamak için ayr?nt?lar? öne ç?kar?yor. Opta taraf?ndan optimize edilen OyunTarzlar?, gerçek hayattaki gibi davran??lar ve özgün kabiliyetlerle oyuncular? genel reytinglerinin ötesine ta??yarak oynama yollar?n? daha ki?isel ve e?siz k?l?yor. HyperMotionV, UEFA Men’s and Women’s Champions League, Premier League ve LaLiga EA SPORTS gibi müsabakalardan 180’den fazla üst düzey maç?n volümetrik verilerini kullanarak özgün hareketi canland?r?yor. ‡ Ebeveyn Kontrolü yaln?zca bir çocu?un Windows™ PC’sine, iOS ve Android™ cihaz?na yüklenebilir ve kullan?labilir, ancak tüm özellikler tüm platformlarda mevcut de?ildir.

IFS’in üniversite sporlar?nda bir ilk olan Big Ten Konferans? ile ortakl???n? ke?fedin. ?? birli?i yolculu?umuz ve teknolojinin spor deneyimlerini geli?tirme potansiyeli hakk?nda bilgi edinin. Ba?vuru durumu ile ilgili sonuçlar, B?DEB Ba?vuru ve ?zleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden kullan?c? giri?i yap?larak “Ba?vuru Durumu” alan?ndan görülebilir. Site’nin tasar?m, metin, imge, html-php-javascript kodu ve di?er kodlar da dahil ve fakat bunlarla s?n?rl? olmamak kayd?yla, tüm unsurlar? (bundan böyle “YTNK TV’nin telif haklar?na tabi çal??malar?” olarak an?lacakt?r) YTNK TV’ye aittir. Üyeler, YTNK TV hizmetlerini ve YTNK TV’nin telif haklar?na tabi çal??malar?n? yeniden satamaz, payla?amaz, da??tamaz, sergileyemez veya ba?kas?n?n YTNK TV hizmetlerine farkl? bir platformdan eri?mesine veya kullanmas?na izin veremez. Üyeler, YTNK TV’nin telif haklar?na tabi çal??malar?n? ço?altamaz, da??tamaz veya bunlardan türemi? çal??malar yapamaz veya haz?rlayamaz.

Kullan?c?, üyelik bilgilerini ve ?ifresini üçüncü ki?ilere payla?mayaca??n?, bu bilgilerin gizlili?i için gerekli her türlü tedbiri alaca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder. CB?KO, YTNK TV kapsam?nda kullan?c?ya sa?lanan herhangi bir hizmeti de?i?tirme ya da sona erdirme kay?tl? kullan?c? bilgi ve verilini sistemden silme hakk?n? sakl? tutar. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETB?S), e-ticaret yapan i?letmelerin kay?t alt?nda olmas? ve e-ticaret verilerinin sa?l?kl? bir ?ekilde takip edilmesi amac?yla kurulmu?tur. Bu kapsamda, bir i?letmenin ETB?S’e kay?tl? olmas? ve internet sitesinde ETB?S karekodun bulunmas?, bu i?letmenin sadece mevzuat çerçevesinde gerekli yükümlülükleri yerine getirdi?ini göstermektedir. Bu kapsamda, bir i?letmenin ETB?S’e kay?tl? olmas? ve internet sitesinde ETB?S karekodunun bulunmas?, o i?letmenin yaln?zca 6563 say?l? Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?nda Kanun ve ikincil düzenlemelerine uyum sa?lamas? hususunda gerekli yükümlülükleri yerine getirdi?ini göstermekte olup bu i?letmelerin ve al??veri?lerin yap?ld??? internet sitelerinin güvenli oldu?unu ve hukuka ayk?r? faaliyetlerde bulunmad???n?/bulunmayaca??n? garanti etmemektedir. 1984 y?l?nda ?ah?s firmas? olarak kurulan MikroKom Yaz?l?m, 1992 y?l?nda anonim ?irket statüsüne geçerek MikroKom Bilgisayar Programlar? Yaz?l?m Ticaret Anonim ?irketi unvan?n? alm??t?r. MikroKom Yaz?l?m’?n ticari stratejisi, k?sa sürede çok geni? bir ürün yelpazesi olu?turmak yerine yaz?l?m üretilen konuda en az o yaz?l?m?n kullan?c?s? kadar uzmanla?arak kolay kullan?l?r, fonksiyonel, hatas?z çal??an ve teknik olarak güçlü bir deste?e sahip ürünler üretmek olmu?tur. Kullan?c?lar?m?z?n ürünlerimize gösterdi?i ilgi, güven ve sadakatin, y?llar önce belirlenen bu stratejinin do?rulu?unun en aç?k kan?t? oldu?u dü?üncesindeyiz. Kullan?c?n?n, YTNK TV dahilinde yapt??? her i?lem ve eylemdeki sorumluluk kendisine aittir. Kullan?c?lar, yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile CB?KO’nun yay?mlayaca?? bildirimlere uymay? ve di?er kullan?c?lar ile ileti?im kurarken herhangi bir suç te?kil edecek, ki?ilik haklar?na ayk?r?l?k te?kil edecek, haks?z rekabet olu?turacak, fikri mülkiyet haklar?n? ihlal edecek ifadeler kullanmayaca??n? kabul ve taahhüt etmekle, bu durumun tespiti halinde hakk?nda resmi makamlara bildirimde bulunulabilece?ini bildi?ini beyan eder. Üniversitelerimiz Modülünde, Türkiye’deki her bir üniversitenin ö?renci ve ö?retim elaman? say?lar?n?n yan?nda kurulu? y?l?, resmi web roku bet, sosyal medya linkleri, ileti?im bilgileri, spor tesisleri, spor tak?mlar?, ö?renci topluluklar?, yurt kapasitesi, laboratuvar say?lar? ve yüzölçümleri bilgilerine eri?ebileceksiniz. Ki?isel verilerini ?irketimiz ile payla?anlar, bu bilgilerin do?ru olmas?n?n ve güncel bir ?ekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu anlam?nda ki?isel verileri üzerinde sahip olduklar? haklar hem de ilgili di?er mevzuat aç?s?ndan önemli oldu?unu bildiklerini ve yanl?? bilgi verilmesinde do?acak sorumluluklar?n tamamen kendilerine ait olaca??n?, kabul ve beyan etmi?lerdir.

Maddesi Kapsam?nda Düzenlenen Haklar?n?z” ba?l???nda belirtilen haklara ili?kin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Ba?vuru Usul ve Esaslar? Hakk?nda Tebli? hükümlerine göre belirtilen yöntemleri kullanarak iletebilirsiniz. Ki?isel verileriniz a?a??da detayl? belirtilen amaçlar kapsam?nda gerçekle?tirecek faaliyete göre yetkilendirilecek ki?ilerce eri?im sa?lanabilen sunucularda muhafaza edilmektedir. Ki?isel verileriniz, ilgili yasal düzenlemede öngörülen veya i?lendi?i amaç için gerekli olan süre sona ermesi halinde KVK mevzuat?na uygun olarak elektronik ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Maddelerinde belirtilen ki?isel veri i?leme ?artlar? ve amaçlar? çerçevesinde payla??labilmektedir. A?a??daki ki?isel verileriniz hem ö?renci/mezun kullan?c? olman?z hem de akademisyen kullan?c? olman?z halinde i?lenmektedir. A?a??daki ki?isel verileriniz ö?renci/mezun kullan?c? olman?z halinde i?lenmektedir. Cumhurba?kanl??? ?nsan Kaynaklar? Ofisi taraf?ndan geli?tirilen ve yürütülen YTNK TV isimli dijital e?itim platformu kapsam?nda i?lenen ve aktar?lan ki?isel verileriniz hakk?nda veri sorumlusu s?fat?yla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba?kanl??? ?nsan Kaynaklar? Ofisi (‘’Kurum’’) taraf?ndan bilgilendirme yapmak amac?yla taraf?n?za sunulmaktad?r.

Maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun ayd?nlatma yükümlülü?ü hükümleri ile Ayd?nlatma Yükümlülü?ünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakk?nda Tebli? hükümleri uyar?nca haz?rlanm??t?r. Platform içeri?indeki yönlendirmeler (link, banner) vas?tas?yla eri?ilen portallar, web mostbet, dosyalar ve içerikler, bu linkler vas?tas?yla eri?ilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunlar?n içeri?i hakk?nda YTNK TV’nin herhangi bir sorumlulu?u yoktur. Bu hizmetten faydalanmak için, a?a??daki kimlik do?rulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giri? yapm?? olman?z gerekmektedir. Adaylar üniversite ve program seçimlerini yaparak tercih listelerini olu?turabilirler. Tercih listelerindeki programlar? s?ralayabilir, ko?ul ve di?er bilgilerini görerek kendi durumlar?n? de?erlendirebilirler. Önlisans programlar?na yerle?enlerin puanlar?, YKS netleri, geldikleri liseler, mezun olduklar? lise alan ve dallar?; programda görevli ö?retim üyeleri, geçmi? y?llarda verilen mezun say?s?, yatay geçi? trafi?i ve benzeri pek çok detaya tek bir “t?k” ile ula??n… Lisans programlar?na yerle?enlerin puanlar?, ba?ar? s?ralar?, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli ö?retim üyeleri, yabanc? uyruklu ö?renciler, Erasmus trafi?i ve benzeri pek çok detay parmaklar?n?z?n ucunda…

(“GSStore/?irket”) olarak ba?ta temel hak ve özgürlüklerin korunmas? olmak üzere, özel hayata ili?kin gizlili?in korunmas?, bilgi güvenli?inin sa?lanmas?, korunmas? ve etik de?erlere sayg? öncelikli prensiplerimiz aras?nda yer almaktad?r. 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu (“KVKK/Kanun”) kapsam?nda Veri Sorumlusu s?fat?n? haiz olan ?irketimizin KVKK’n?n 10. Maddesinden do?an ayd?nlatma yükümlülü?ünü yerine getirmek üzere ki?isel verilerinizin i?lenmesine ve korunmas?na ili?kin a?a??daki aç?klamalar?m?z bilginize sunulmaktad?r. Aç?k r?za metni ile r?za vermeniz halinde; GSStore’un bili?im i?lem sunucular?, bili?im teknolojileri, bulut hizmetleri faaliyetleri ve/veya uzmanl?k gerektiren dan??manl?k vb. Konularda ürün ve hizmet deste?i ald??? firmalar?n ve/veya GSStore’un yurt içindeki/yurt d???ndaki tedarikçilerinin sunucular?n?n yurt d???nda olmas? sebebi ile kimlik, ileti?im, mü?teri i?lem, finans, pazarlama, i?lem güvenli?i, hukuki i?lem ile görsel ve i?itsel kay?tlar ve verileriniz Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’nun 9. ??lem güvenli?i (kullan?c? giri?-ç?k?? ve oturum bilgileri, üyelik ve kay?t bilgileri, son login tarihi, içerik izleme ve görüntüleme kay?tlar?, içeriklere yap?lan yorumlar, IP adresi bilgisi, platformda yapt???n?z i?lemlere yönelik log kay?tlar?) ?eklindeki ki?isel verileriniz i?lenmektedir. Ki?isel verilerinize yetkisiz ki?iler taraf?ndan eri?ilmesini, ki?isel verilerinizin yetkisiz ve hukuka ayk?r? olarak payla??lmas?n?, hukuka uygun olmayan sebeplerle de?i?tirilmesini/silinmesini önlemek, korunmas?n? ve güvenli?ini sa?lamak amac?yla Kurumumuz KVK mevzuat? uyar?nca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktad?r. Yukar?da belirtilen haklar?n?z? kullanmak için kimli?inizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11.

Ebeveynler, mobil uygulamalar?m?z arac?l???yla veya my.Norton.com adresindeki hesaplar?nda oturum aç?p herhangi bir taray?c?dan Ebeveyn Denetimi ö?esini seçerek Windows PC (Windows S modu hariç), Mac, iOS ve Android gibi cihazlar?n herhangi birinden çocuklar?n?n etkinliklerini izleyebilir ve yönetebilir. Cihaz güvenli?i, bilgisayar korsanlar?n? engellemeye ve çevrimiçi etkinli?inizi gizli tutman?za yard?mc? olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *